.
.
.

<TOP>


浜田宗治コレクション(水辺の鳥)

 
作品番号348 ゴイサギ
作品番号349 イカルチドリ

 
作品番号350 メダイチドリ
作品番号351 カワセミ


作品番号352 キセキレイ


作品番号353 タンチョウ

 
作品番号354 アジサシ
作品番号355 ハクチョウ

 
作品番号356 マガモ
作品番号357 オナガガモ

 
作品番号358 水鳥
作品番号359 オシドリ


作品番号360 コサギ

 
作品番号361 カワガラス
作品番号362 カイツブリ

 
作品番号363 キンクロハジロ
作品番号364 タゲリ


作品番号365 ハクセキレイ


作品番号366 セグロセキレイ


作品番号367 ミコアイサ

 
作品番号378 イソシギ
作品番号613 ササゴイ


作品番号614 アオサギ


作品番号615 ヨシゴイ


作品番号616 オシドリ


作品番号617 カワアイサ

 
作品番号618 カワウ
作品番号619 オオバン


作品番号620 ホオジロガモ


作品番号621 コガモ


作品番号622 ホシハジロ


作品番号632 ユリカモメ


作品番号706 カワセミ


作品番号713 カルガモ


作品番号714 カルガモ

 
作品番号715 マガン
作品番号716 ヒドリガモ


<TOP> 37
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
<EOF>
.